close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Informacja dla osób ubiegających się o wydanie Karty Polaka

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego.

  1. Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z Ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej polskiej 7 września 2007 roku. Osoba, która ma Kartę Polaka:

  • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę,
  • może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
  • może korzystać w Polsce z bezpłatnego systemy oświaty,
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy,
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce,
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wsparcie Polaków za granicą,
  • może korzystać z ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,

  UWAGA

  • Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa,
  • Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do bezwizowego przekraczania granicy ani do osiedlania się (stałego pobytu) w Polsce.

  2. Komu może zostać przyznana Karta Polaka:

  • wyłącznie osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca;
  • osobie, która wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • osobie, która w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z ww. państw, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy dnia 9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 53, poz. 532, z późniejszymi zmianami).

  3.   Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka:

  • osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu);
  • osobie repatriowanej (przesiedlonej) z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz ZSRR, do jednego z tych państw.

  4. Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka:

  • Pobrać wniosek ze strony internetowej Konsulatu,
  • wypełnić wniosek,
  • dołączyć jedno zdjęcie i wkleić je na zaznaczonym miejscu we wniosku,
  • wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, tak aby podpis mieścił się w narysowanej ramce,
  • skompletować dokumenty, które będą służyć jako dowody polskości. Prosimy z podanego przy objaśnieniach zakresu dokumentów wybrać tylko te, które najpełniej i najpewniej potwierdzają polskość wnioskodawcy,
  • skopiować oryginały ww. dokumentów,
  • skopiować paszport zagraniczny (strony ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania),
  • umówić się z Konsulem na rozmowę,
  • przygotować zaadresowaną do siebie kopertę (prepaid),
  • zgłosić się na rozmowę z Konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie zabierając ze sobą:
               - wypełniony wniosek ze zdjęciem,
               - oryginały i kserokopie dokumentów,
               - oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego,
               - kopertę z własnym adresem (prepaid).

  UWAGA

  • Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek i skreśleń.
  • Konsul będzie rozmawiał wyłącznie po polsku. Przedłoży do podpisu deklarację o przynależności wnioskodawcy do Narodu Polskiego i przeprowadzi rozmowę na temat Polski - jej historii, kultury a także obyczajów i tradycji polskich.

  5. Zgodnie z art. 13, ust. 3, ustawy o Karcie Polaka, dowodami mogącymi potwierdzić spełnienie warunków dla przyznania Karty Polaka są na przykład:

  • polskie dokumenty tożsamości (np. przedwojenny paszport lub dowód osobisty),
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością,
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych,
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu,
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu,
  • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza (np. paszporty wewnętrzne b. ZSRR lub Ukrainy),
  • zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej (zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o Karcie Polaka, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej),
  • prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

  6. Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka:

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów),
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  • Wnioskodawca w rozmowie przed Konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub w celu użycia jako autentyczny, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego,
  • Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw,
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu),
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego RP,
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

  Od decyzji odmownej Konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem Konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

  UWAGA

  Nie ma żadnych opłat związanych z procesem przyznawania Karty Polaka.

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

  Osobie, która ukończyła 65 lat, Karta Polaka jest przyznawana na czas nieokreślony.

  Pliki do pobrania:


  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
   Pobierz: ustawa o Karcie Polaka

  • Wniosek o przyznanie Karty Polaka i wzór Karty Polaka
   Pobierz: wniosek o wydanie karty Polaka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: